Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 • Τμήμα Πρωτοκόλλου
 • Τμήμα Διοικητικού
 • Τμήμα Μητρώων Δημοτολογίου Εκλογικών βιβλιαρίων
 • Τμήμα Ληξιαρχείου
 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
 • Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

 

Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης.

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες τμήματος Διοικητικού:

 • Το Τμήμα αυτό τηρεί το εμπιστευτικό πρωτόκολλο.
 • Τηρεί μητρώο των προσώπων που διετέλεσαν Δήμαρχοι, Πρόεδροι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.
 • Τηρεί βιβλίο και αρχείο επίτιμων Δημοτών.
 • Μεριμνά για την καλή αποθήκευση και συντήρηση του εκλογικού υλικού ( κάλπες, παραβάν κλπ ).
 • Μεριμνά και συντάσσει πίνακα χώρων Εκλογικών Τμημάτων σε συνεργασία με τη Νομαρχία. Γενικά επιμελείται για την οργάνωση όλων των αναγκαίων εργασιών, προμηθειών εκλογικού υλικού και την συγκρότηση συνεργείων για την ομαλή διεξαγωγή Εκλογών σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Εκλογικό Νόμο.
 • Μεριμνά για την τοιχοκόλληση και κοινοποίηση των διακηρύξεων των Δημοπρασιών και εγγράφων και πιστοποιητικών διαφόρων αρχών.
 • Παραλαμβάνει και διανέμει στις Δημοτικές Υπηρεσίες την Εφημερίδα της Κυβέρνησης και τηρεί βιβλιοδοτημένες σειρές αυτής.
 • Εκδίδει τα πιστοποιητικά που ζητούνται για την χορήγηση των οποίων κατά τον Οργανισμό δεν έχει αρμοδιότητα άλλη υπηρεσία του Δήμου.
 • Επιμελείται και παρακολουθεί για την ορθή ενημέρωση και τήρηση των κωδικοποιημένων εγκυκλίων ( Υπουργείο Εσωτερικών ).

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες τμήματος Μητρώων – Δημοτολογίου – Εκλογικών βιβλιαρίων.

Γενικό Αντικείμενο Τμήματος

Α. Τομέας Μητρώων- Στρατολογίας

Ασχολείται με:

 • Tην σύνταξη ετήσιου μητρώου αρρένων και την τήρηση αυτών.
 • Εγγραφές αδήλωτων, την εξακρίβωση της ιθαγενείας (Ελλήνων- Εξωτερικού- Παλιννοστούντων ) και των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων.
 • Εγγραφές αλλοδαπών, οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Διαγραφές λόγω θανάτου, απώλειας Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξία κλ.π.
 • Διορθώσεις επωνύμων, κύριων ονομάτων, πατρώνυμων, μητρόνυμων, τόπου γεννήσεως, ληξιαρχικών στοιχείων έτους, αλλαγή στοιχείων λόγω υιοθεσίας κ.λ.π.
 • Καταρτίζει τους στρατολογικούς πίνακες και μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων.
 • Εγγραφές αυτών που διαμένουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
 • Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από στοιχεία μητρώου αρρένων.
 • Αρχειοθέτηση και βιβλιοδέτηση διαταγών Νομαρχίας επί εγγράφων και γενικών μεταβολών στα ετήσια Μητρώα.

 

Β. Τομέας Δημοτολογίου.

Ασχολείται με:

 • Τηρεί βιβλίο Δημοτολογίου
 • Την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων για τα Δημοτολόγια.
 • Τις μεταβολές Δημοτολογίου ( διαγραφές λόγω θανάτου, αλλαγή στοιχείων λόγω συντάξεως, συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν, εγγραφή αδήλωτων εξώγαμων κ.λ.π.).
 • Την μεταδημότευση εκ διαφόρων Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Την σύνταξη βιβλίων πληθυσμού.
 • Την κατάρτιση βιβλίων μητρώου θηλέων.
 • Την κατάρτιση ευρετηρίου των εγγεγραμμένων δημοτών.
 • Τις εγγραφές δημοτών λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας ως και διαγραφές αυτών λόγω απώλειας.
 • Την αρχειοθέτηση εγγράφων και γενικών μεταβολών.
 • Ενεργεί τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες για την αρχική εγγραφή των κατοίκων, των ελλήνων εξωτερικού , των παλιννοστούντων κλπ.
 • Την έκδοση πιστοποιητικών Ιθαγένειας για κάθε χρήση.
 • Την έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής εντοπιότητας κλπ.
 • Τηρεί για κάθε οικογένεια ιδιαίτερο φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά και αρχείο αποφάσεων για εγγραφές ή μεταβολές.
 • Ενημερώνει, συγκεντρώνει και ελέγχει δικαιολογητικά αλλοδαπών για δήλωση πολιτογράφησης και την αποστολή στο ΥΠΕΣΔΔΑ.
 • Τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους των εγγεγραμμένων εκλογέων στο Δήμο.
 • Προβαίνει στη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους των αποβιωσάντων.
 • Τηρεί αρχείο εκλογικής νομοθεσίας.
 • Παραλαβή ειδικών αιτήσεων ετεροδημοτών και αποστολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Τμήματος Ληξιαρχείου.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη διαχείρισης των διαδικασιών οι οποίες αποσκοπούν στην παροχή ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες. Οι επιμέρους αρμοδιότητες του τμήματος αφορούν τους τομείς.

Αρμοδιότητες Τμήματος στον Τομέα του Ληξιαρχείου.

 • Τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείων στα οποία καταγράφονται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου ( γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι ) καθώς και κάθε μεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται με αυτά ( π.χ. βαπτίσεις, διαζύγια κ.λ.π. ) σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
 • Τήρηση αρχείων επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 • Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών.
 • Τακτική περιοδική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών για τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην περιφέρεια του Δήμου.
 • Ενημέρωση του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Ενημέρωση του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΟΤΑ για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 • Τομέας Πολιτικών Γάμων

Το Τμήμα αυτό έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες:

 • Έκδοση αδειών γάμου.
 • Καταχώρηση των αδειών στο ειδικό βιβλίο αδειών γάμου.
 • Προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης γάμων.
 • Σύνταξη δήλωσης πολιτικών γάμων στο προβλεπόμενο βιβλίο που θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο, το ζευγάρι και τους μάρτυρες.
 • Σύνταξη πράξης προσδιορισμού επωνύμων των τέκνων και καταχώρηση στα βιβλία τέλεσης γάμων ως και στα αλφαβητικά ευρετήρια.
 • Αποστολή φωτοαντιγράφου της δήλωσης πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο Αθηνών.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης.

Έχει την ευθύνη της παροχής υπηρεσιών διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης στη Διεύθυνση . Οι ειδικότερες αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν:

 • Φροντίδα για την υποδοχή του κοινού που επισκέπτεται ή απευθύνεται στις υπηρεσίες του Δήμου, την προσωπική ή τηλεφωνική παροχή πληροφοριών και την παραπομπή των ενδιαφερόμενων στις αρμόδιες για κάθε θέμα υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διαχείριση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων         ( πλην εκείνων που αφορούν τις δοσοληψίες του κοινού με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινού και άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπου μπορεί να τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο). Διανομή των εγγράφων στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Διαχείριση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων από το Δήμο εγγράφων      ( πλην εκείνων που αφορούν τις δοσοληψίες του κοινού με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Κοινού και άλλες υπηρεσίες του Δήμου όπως μπορεί να τηρείται ιδιαίτερο πρωτόκολλο ).
 • Διεκπεραίωση / αποστολή όλων των εγγράφων του Δήμου στους αποδέκτες.
 • Τήρηση ενεργών και ιστορικών αρχείων εγγράφων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Φροντίδα για την εκτέλεση των γενικών βοηθητικών λειτουργιών υποστήριξης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο κεντρικό κτίριο του Δήμου ( τηλεφωνικό κέντρο, τέλεξ, φαξ, ασφάλεια κτιρίων, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, καθαριότητα κτιρίων, γραφείων, λειτουργία κυλικείου, εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες διακίνησης εγγράφων κ.λ.π.). Για άλλα κτίρια του Δήμου οι αντίστοιχες βοηθητικές λειτουργίες εκτελούνται από τις αντίστοιχες βοηθητικές λειτουργίες εκτελούνται από τις αντίστοιχες διοικητικές υπηρεσίες υπό την επίβλεψη του Τμήματος.
 • Λειτουργία Αποθήκης υλικών γραφείου.

Το Τμήμα έχει την ευθύνη διαχείρισης των διαδικασιών οι οποίες αποσκοπούν για την παροχή υπηρεσιακών πιστοποιητικών και πληροφοριών προς τους δημότες και το κοινό που αφορούν την ατομική τους κατάσταση. Εφαρμογή κάθε νέας νομοθεσίας που αφορά το τμήμα  . Οι επιμέρους αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν τους τομείς:

Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη της σύννομης, εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία του Δήμου ως διοικητικής μονάδας ο σκοπός της οποίας είναι η ανάπτυξη του Δήμου και η παραγωγή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των Δημοτών σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής.

Η Διεύθυνση ανταποκρίνεται στις γενικές της αρμοδιότητες με κατάλληλο συντονισμό και εποπτεία των τμημάτων της, οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω:

Kατηγορίες

 • Ληξιαρχείο
 • Δημοτολόγιο
 • Αλλοδαποί
 • Τμήμα Πληροφορικής