Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες Δ/νσης Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες του τμήματος Προϋπολογισμού- Εκκαθάρισης και εντολής δαπανών.

 • Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων σύμφωνα με τις οδηγίες της Δημαρχιακής Επιτροπής.
 • Παρακολουθεί γενικά την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών εκτάκτων πιστώσεων.
 • Συγκεντρώνει και εντάσσει το μηχανογραφικό σύστημα όλα τα στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έξοδα ήτοι εκθέσεις, αναλήψεις δαπάνης και εντάλματα πληρωμής δαπανών. Παρακολουθεί την πορεία των εξόδων του προϋπολογισμού και ενημερώνει εγκαίρως τις αρμόδιες υπηρεσίες για την σύνταξη εκθέσεων δαπανών όταν οι εγκεκριμένες απορροφώνται.
 • Παρακολουθεί τα εγκεκριμένα δάνεια του Δήμου και τηρεί πίνακες ετησίων τοκοχρεολυτικών δόσεων για κάθε περίπτωση ενημερώνοντας πάντοτε τη Δ/νση Ταμειακής Υπηρεσίας για τις υποχρεώσεις αυτές του Δήμου.
 • Τηρεί αρχείο ετησίων απολογισμών του Δήμου εσόδων και εξόδων σύμφωνα με απολογιστικές καταστάσεις τις οποίες συντάσσει η Ταμειακή Υπηρεσία.Γενικά παρέχει στην Δημοτική Αρχή κάθε οικονομικό στοιχείο το οποίο ήθελε ζητηθεί κατά την πορεία υλοποιήσεως του προϋπολογισμού, στοιχεία τα οποία λαμβάνει από τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Εκκαθαρίσεως Δαπανών.
 • Ελέγχει τα δικαιολογητικά κάθε δαπάνης, ώστε να είναι σύμφωνα με το Νόμο περί Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Εκδίδει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών για τη μισθοδοσία όλου του προσωπικού του Δήμου (οργανικών και ημερομισθίων) των προμηθειών, των εκτελουμένων έργων και των επιχορηγήσεων διαφόρων Οργανισμών ως και κάθε άλλη δαπάνη που έχει εγκριθεί.
 • Φροντίζει για την υπογραφή των ενταλμάτων πληρωμής από το Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, την καταχώρησή τους εις το μηχανογραφικό σύστημα δια του Τμήματος Προϋπολογισμού, την καταχώρηση τους σε ειδικό βιβλίο με αύξοντα αριθμό ενταλμάτων και την αποστολή στον Δημοτικό Ταμία του στελέχους του εντάλματος, μετά πλήρους σειράς νομίμων ( πρωτοτύπων ) δικαιολογητικών και την αρχειοθέτηση σε ειδικούς φακέλους του στελέχους κάθε εντάλματος ομοίως με πλήρη σειρά ( αντιγράφων ) δικαιολογητικών.
 • Συσχετίζει κάθε δαπάνη με τυχόν προηγούμενη όμοια και παρακολουθεί την ύπαρξη σχετικής πίστωσης για τη δυνατότητα εκδόσεως χρηματικού εντάλματος.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες του τμήματος Προμηθειών.

Το τμήμα έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των διαδικασιών που αφορούν της προμήθειες και την διαχείριση Υλικών του Δήμου.

Οι προμήθειες αφορούν ιδίως:

 • Κάθε φύσης υλικά που απαιτούν για την εκτέλεση τεχνικών έργων, επισκευών ή συντηρήσεων σύμφωνα με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( υλικά ενσωματωμένα στα έργα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, φυτοφάρμακα, κ.λ.π.).
 • Μηχανήματα, κινητές συσκευές και μηχανικές διατάξεις, τεχνικά συγκροτήματα, εργαλεία, έπιπλα, μηχανές γραφείου κ.λ.π. πάγια στοιχεία.
 • Υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ( μισθώσεις μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ασφαλίσεις κ.λ.π.).
 • Αναλώσιμα είδη γραφείου ( γραφική ύλη, έπιπλα κ.λ.π.).

 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

 • Ετοιμασία του Προγράμματος Προμηθειών σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αυτού και περιοδική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος αυτού και περιοδική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υπηρεσιών του Δήμου.
 • Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών συγκέντρωσης των αιτήσεων αναγκών προμήθειας ειδών από τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του Δήμου.
 • Τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση της σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθειας ειδών σε συγκεκριμένους προμηθευτές ( Διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες ειδών κ.λ.π.).
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης κάθε παραγγελίας μέχρι και της παραλαβής των παραγγελθέντων ειδών.
 • Φροντίδα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας Επιτροπών που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, την παραλαβή των παραγγελμένων ειδών ( ποσοτική/ ποιοτική/ εν λειτουργία παραλαβή/ οριστική παραλαβή).
 • Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών, προγραμμάτων προμηθειών ή απολογισμών, κατά περίπτωση, προμηθειών.
 • Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών/ εξοπλισμού των αχρήστων ή υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμηθείας.
 • Τήρηση αρχείου παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου ( μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός γραφείων, έπιπλα κ.λ.π.). Παρακολούθηση της κατανομής των παγίων αυτών στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Φροντίδα για την τήρηση των διαδικασιών παραλαβής των κάθε είδους παγίων ή αναλωσίμων στοιχείων ή υλικών του Δήμου. Συγκέντρωση, έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής και ενημέρωση του Τμήματος για την αντίστοιχη πληρωμή των προμηθευτών.

 

Aντικείμενο και Αρμοδιότητες του Τμήματος Εισπράξεων και Πληρωμών ( Ταμιακή Υπηρεσία)

 • Παραλαβή των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών από το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης και διενέργεια των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι ( π.χ. φορολογική ενημερότητα στην περίπτωση των Εταιρειών ).
 • Έλεγχος των χρηματικών τίτλων και ενταλμάτων και έκδοση τριπλότυπων αποδεικτικών παραλαβής εισπρακτέων εσόδων.
 • Καταγραφή των διενεργουμένων πληρωμών σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και σχετική ενημέρωση του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης.
 • Διενέργεια εισπράξεων οφειλών προς το Δήμο για οποιαδήποτε αιτία στα γραφεία του Δήμου. Έκδοση αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεως και σχετικής ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη.
 • Διενέργεια εισπράξεως οφειλών προς το Δήμο μέσω Δημοτικών Εισπρακτόρων. Έκδοση των αντίστοιχων γραμματίων εισπράξεων και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης / ελέγχου των Δημοτικών Εισπρακτόρων.
 • Καταγραφή των διενεργουμένων εισπράξεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και σχετική ενημέρωση του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης.
 • Παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημέρωση του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης για τις καθυστερούμενες οφειλές.
 • Αποστολή στους οφειλέτες του Δημοσίου των σχετικών ταμειακών προσκλήσεων και έκδοση εντολών κατάσχεσης προγραμμάτων πλειστηριασμού και κάθε άλλου παραστατικού που προβλέπει ο Νόμος για την είσπραξη βεβαιωμένων εσόδων.
 • Τήρηση ταμείου στα γραφεία του Δήμου.
 • Εξασφάλιση της λήψης όλων των μέτρων που απαιτούνται για την είσπραξη όλων των νομοθετημάτων εσόδων.
 • Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις Τράπεζες σύμφωνα και με τις οδηγίες του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης.

 

Aντικείμενο και Αρμοδιότητες του Τμήματος Αποθήκης

Το Τμήμα της Αποθήκης διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τα πάσης φύσεως υλικά (στερεά, υγρά ή αέρια) του Δήμου.

Τα υλικά που διαχειρίζεται το Τμήμα της Αποθήκης χωρίζονται στα εξής:

 •     ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Είναι τα υλικά που όταν βγουν από την αποθήκη καταναλώνονται οριστικά και δεν επιστρέφουν σ’ αυτήν (π.χ. γραφική ύλη, λιπάσματα, καύσιμα, λιπαντικά κτλ).

 •     ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

  Είναι τα υλικά που δίδονται σε συνεργεία και επιστρέφουν στην αποθήκη (π.χ. εργαλεία, σημαίες κτλ).

 •     ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ

Τα υλικά αυτά χωρίζονται σε:

 • Διαρκή καταναλωτικά υλικά μεγάλης αξίας, δηλαδή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου.
 • Αδρανή (οικοδομικά) υλικά (π.χ. άμμος, χαλίκι, τσιμέντα, πλάκες κτλ).
 • Τρόφιμα και ποτά που χρησιμοποιεί ο Δήμος για κοινωνικές εκδηλώσεις αν είναι στοκ.
 •     ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

Τέτοιο είναι το υλικό που επέστρεψε στην αποθήκη γιατί κρίθηκε ανεπαρκές από πλευράς λειτουργίας και αδυναμίας επισκευής του.Τα υλικά αυτά παραμένουν στην αποθήκη μέχρι ν’ αποφασιστεί η καταστροφή, η εκποίηση ή η διάθεσή τους.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

 • Η προσωρινή παραλαβή, εισαγωγή κα εξαγωγή των διαχειριζομένων υλικών.
 • Η εισαγωγή και ταυτόχρονη εξαγωγή των μη αποθηκευμένων υλικών.
 • Η τήρηση αρχείου παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και η φυσική παρακολούθηση της κατανομής των παγίων στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου.
 • Τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / εξοπλισμού ως άχρηστα και των διαδικασιών καταστροφής, εκποίησης ή διάθεσης αυτών και φυσική απογραφή στο τέλος κάθε χρήσης κατ’ είδος, ποιότητα και ποσότητα και διενέργεια απογραφή έναρξης .

 

Γενικό Αντικείμενο και Αρμοδιότητες της Δ/νσης.

Η Δ/νση έχει την ευθύνη της σύντομης εύρυθμης και αποτελεσματικής διαχείρισης των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Δ/νσης και ειδικότερα:

 • τον έλεγχο και διαχείριση των διαδικασιών βεβαίωση των κάθε φύσης εσόδων.
 • την διαχειριστική παρακολούθηση της περιουσίας του Δήμου
 • παρακολουθεί το χρόνο λήξεως των μισθωμάτων των καταστημάτων του Δήμου
 • παρακολουθεί τις ενοικιοστασιακές διατάξεις και σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία εφαρμόζει αυτές επί των μισθώσεων των δημοτικών ακινήτων.

 

Αντικείμενο και Αρμοδιότητες του τμήματος Τελών-φόρων και Δικαιωμάτων

Το τμήμα φροντίζει:

 • Για τη βεβαίωση των ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού.
 • Για τη βεβαίωση του Φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων.
 • Παρακολουθεί τα αρχεία των Πρακτορείων της ΔΕΗ ζητώντας από αυτήν αντίγραφα όλων των υπόχρεων δημοτών των Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού και του Φόρου Ηλεκτροδο-τουμένων Χώρων.
 • Βεβαιώνει Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού για χώρους και ακίνητα που δεν καταβάλλονται Τέλη μέσω ΔΕΗ κατόπιν εκθέσεων ελέγχων του Τμήματος Φορολογητέας Ύλης.
 • Ζητά με έγγραφό του από το Τμήμα Ελέγχου Φορολογητέας Ύλης επανέλεγχους ακινήτων και ειδικότερα Βιομηχανικών Βιοτεχνιών Ξενοδοχείων, Νοσοκομείων και Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Αθλητικών Χώρων και Επαγγελματικών Χώρων και βεβαιώνει τις τυχόν διαφορές με τις επιβαλλόμενες από το νόμο προσαυξήσεις.
 • Παραλαμβάνει και ελέγχει τις υπευθύνους δηλώσεις των δημοτών, οι οποίοι επιθυμούν να ηλεκτροδοτήσουν νέους χώρους και χορηγεί σχετική βεβαίωση για τη ΔΕΗ με το αντίγραφο της υπευθύνου δηλώσεως.
 • Φροντίζει για τη βεβαίωση του τέλους για τις εποχιακές επιχειρήσεις. Παραλαμβάνει και καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις υποβαλλόμενες προσφυγές των φορολογουμένων και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις αποστέλλοντας το σχετικό φάκελο στις Φορολογικές Επιτροπές δια του Τμήματος Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 • Παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων και σε συνεργασία με το Νομικό Σύμβουλο φροντίζει για την ενημέρωση της Δημαρχιακής Επιτροπής και στη συνέχεια ενημερώνει τους φακέλους και καρτέλες των φορολογουμένων σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.
 • Φροντίζει για την λήψη αποφάσεων προς επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων Τελών και Φόρων.
 • Εισηγείται δια του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους τον καθορισμό των συντελεστών των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (ανταποδοτικά).
 • Παρίσταται σαν εκπρόσωπος του Δημάρχου ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων για υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.
 • Παραλαμβάνει κάθε μήνα τις δηλώσεις των φορολογουμένων επί των ακαθαρίστων εσόδων των Επιχειρήσεων που υπόκεινται στο Τέλος και εκδίδει βεβαιωτικά σημειώματα για την είσπραξη των Τελών.
 • Ενεργεί έλεγχο στις Οικονομικές Εφορίες και με την από το Νόμο προβλεπόμενη Επιτροπή στα Ξενοδοχεία και φροντίζει για την βεβαίωση των Τελών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Παραλαμβάνει και καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο τις προσφυγές που υποβάλλονται από τους φορολογούμενους. Συντάσσει τις αντίστοιχες εκθέσεις σύμφωνα με το Νόμο και επισυνάπτει στις δικογραφίες μαζί με φωτοαντίγραφα όλων των σχετικών στοιχείων που αφορούν την βεβαίωση.
 • Συντάσσει παραστατικά στοιχεία προς μηχανογράφηση για την κατάρτιση χρηματικών καταλόγων μαζί με τις αντίστοιχες αποφάσεις προστίμου.
 • Επιμελείται και παρακολουθεί την άσκηση ή μη εφέσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικού Συμβούλου και της Δημαρχιακής Επιτροπής ενημερώνοντας το βιβλίο προσφυγών και τηρεί αρχείο αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων και αρχείο Δικογραφιών.Παρίσταται σαν εκπρόσωπος του Δημάρχου ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου.
 • Διεκπεραιώνει γενικά την αλληλογραφία γύρω από τα αντικείμενα του Τμήματος και τηρεί αντίστοιχο αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και αρχείο δηλώσεων των φορολογουμένων.