Που γίνεται η δήλωση θανάτου
Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου
Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Μετά το πέρας του 24 ώρου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του δηλούντος το θάνατο στην οποία αναφέρεται ότι «Ο θανών δεν ενταφιάστηκε έως την δήλωση του γεγονότος στο Ληξιαρχείο». Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος
Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).


Δικαιολογητικά
  1. Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα (Υπόδειγμα)
  2. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός
  3. Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας, διαβατήριο) ή βεβαίωση απώλειας αυτής
  4. Σε περίπτωση που ο ενταφιασμός γίνει σε κοιμητήρια εκτός ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης και εφόσον ο θάνατος συνέβη στα όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης, απαιτείται η απόδειξη πληρωμής τελών ενταφιασμού
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.