Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία)
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου
  3. Έκθεση επίδοσης της απόφασης στον εισαγγελέα
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.