Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.
Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων
Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία (Βασ. Γεωργίου 1, ΤΚ 54640 Θεσσαλονίκη, 1ος όροφος)

 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502).


Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)


Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.