Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

Διεύθυνση: I. Ράλλη & Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 14452
Τηλέφωνο: 213 - 2012960
Φαξ: 210 2813207
E-mail: mayor@metamorfossi.gr

 

  • Διεξάγει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζει τις ώρες και ημέρες κατά τις οποίες ο Δήμαρχος μπορεί να δέχεται διάφορες Επιτροπές, Συλλόγους και Δημότες.
  • Τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του Δημάρχου εντός και εκτός Δήμου.
  • Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο.

 

Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου αποτελείται από τα εξής γραφεία:

i. Γραφείο Γραμματείας και Πρωτοκόλλου

ii. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών

i. Γραφείο Γραμματείας και Πρωτοκόλλου

  • Τηρεί ιδιαίτερο πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων τα οποία διεκπεραιώνει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Παραλαμβάνει από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο.

ii. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών Συνεργατών

  • Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο και έχουν οριστεί να εξυπηρετούν.
  • Ασκούν επιτελικά καθήκοντα και εισηγούνται την άποψή τους.